1. تمدید مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات
2. چکیده تفصیلی مقالات
ارسال چکیده تفصیلی مقالات بین 1200 الی 1500 کلمه تا 96/6/1 به آدرس پست الکترونیکی همایش: archedu@ut.ac.ir