1. برنامه همایش: 12 آذر ارائه 8 مقاله در زمینه دروس مقدمات طراحی. 13 آذر برگزاری دو نشست تخصصی بین اساتید و روئسای دانشکده های معماری کشور
2. تحویل سه پوستر معرفی دروس مقدمات طراحی برای نمایشگاه تا پایان آبان 1396
از دانشکده های دولتی معماری کشور درخواست می شود برای معرفی اهداف و نمونه کارهای دانشجویان دروس مقدمات طراحی، سه پوستر 100*70 عمودی تهیه و تا پایان آبان 1396 به آدرس دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
3. نویسنگان محترمی که چکیده تفصیلی مقالاتشان مورد تایید دبیرخانه همایش قرار گرفته، می باید مطابق توضیحات در نحوه نگارش کامل مقاله اقدام نمایند.
تذکر: چکیده مقاله در 500 واژه تهیه شود؛

مقاله کامل حدود 5000 واژه،

با معرفی تمرین ها، شفاف و مستند مقالات را تکمیل فرمایید.

آخرین زمان برای ارسال مقالات تکمیل شده: 1396/8/13
4. اعلام نتایج چکیده تفصیلی مقالات
5. تمدید مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات
6. چکیده تفصیلی مقالات
ارسال چکیده تفصیلی مقالات بین 1200 الی 1500 کلمه تا 96/6/1 به آدرس پست الکترونیکی همایش: archedu@ut.ac.ir