نویسنگان محترمی که چکیده تفصیلی مقالاتشان مورد تایید دبیرخانه همایش قرار گرفته، می باید مطابق توضیحات در نحوه نگارش کامل مقاله اقدام نمایند.
1396-07-30

به نحوه نگارش کامل مقاله مراجعه کنید.