تحویل سه پوستر معرفی دروس مقدمات طراحی برای نمایشگاه تا پایان آبان 1396
1396-08-07

برای برگزاری نمایشگاهی از فعالیت های دانشکده های دولتی معماری سراسر کشور درمعرفی نحوه برگزاری دروس مقدمات طراحی، از هر دانشکده درخواست می شود تا تعداد سه پوستر 100*70 را به همراه نامه رسمی رئیس آن دانشکده به دبیرخانه همایش ارسال نماید. محتوای پوستر به عهده اساتید تهیه کننده می باشد. در سمت راست بالای پوستر اول، ضرورت دارد تا نام دانشکده و دانشگاه ذکر شود. در صورت نیاز به ارسال ماکت به همراه این سه پوستر، فضایی حدود 2متر در یک متر در جلوی پوسترها در نظر گرفته شده است.