چکیده تفصیلی مقالات
1396-04-30

از آنجاکه مقالات دریافتی مورد داوری قرار می گیرند، ضرورت دارد تا نویسندگان محترم ابتدا موضوع مقاله خود را مطابق فرمت خواسته شده نا 96/6/1 به آدرس پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند. بدیهی است تنها چکیده های پذیرفته شده می توانند برای تکمیل مقاله خود پس از اعلام نتایج داوری اولیه اقدام نمایند.