تمدید مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات
1396-06-25

با توجه به عدم امکان اطلاع رسانی مناسب به علت تعطیلات تابستانی، مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات: 96/7/15

اعلام نتایج چکیده تفصیلی مقالات پذیرفته شده جهت تکمیل مقاله: 96/7/29