برنامه همایش: 12 آذر ارائه 8 مقاله در زمینه دروس مقدمات طراحی. 13 آذر برگزاری دو نشست تخصصی بین اساتید و روئسای دانشکده های معماری کشور
1396-09-07

12 آذر ارائه 8 مقاله در زمینه دروس مقدمات طراحی

13 آذر برگزاری دو نشست تخصصی بین اساتید و روئسای دانشکده های معماری کشور