کمیته علمی
دکتر سید امیرسعید محمودی
دبیر همایش و دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amahmood [at] ut.ac.ir
دکتر عیسی حجت
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: isahojat [at] ut.ac.ir
دکتر سید غلامرضا اسلامی
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rislami [at] ut.ac.ir
دکتر علیرضا عینی‌فر
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aeinifar [at] ut.ac.ir
حمیدرضا انصاری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه نهران
پست الکترونیکی: hransari [at] ut.ac.ir
دکتر حمید ندیمی
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ha-nadimi [at] sbu.ac.ir
دکتر محسن فیضی
عضو کمیته علمی
استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: mfaizi [at] iust.ac.ir
کمیته برگزاری
فاطمه سادات عسگری
مدیر اجرایی
کارشناس ارشد بخش آموزش دانشکده معماری، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: asgari10956 [at] ut.ac.ir