نحوه نگارش خلاصه تفصیلی مقالات

برای آشنایی بهتر داوران با موضوع مقاله، درخواست می گردد تا نویسندگان محترم چکیده تفصیلی مقاله خود را بین 1200 تا 1500 واژه بر روی WORD آماده کرده به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه: archedu@ut.ac.ir ارسال نمایند. در نگارش خلاصه تفصیلی مقالات سعی شود از نتایج پژوهش های به عمل آمده در زمینه موضوع همایش استفاده شود و از کلی گویی پرهیز گردد. معرفی تعدادی از منابع مورد استفاده ضروری می باشد.

هر نویسنده تنها می تواند یک مقاله ارسال نماید و مشخصات خود ازقبیل: نام و نام خانوادگی، میزان و محل تحصیلات، محل و وضعیت اشتغال، شماره همراه، و پست الکترونیک را در ابتدای خلاصه مقاله ذکر نماید.

 

تنها پس از انتخاب و تایید موضوع خلاصه مقاله توسط دبیرخانه همایش، نویسنده می تواند از فرمت نگارش مقاله اصلی براساس جزئیات زیر اقدام نماید.

 

نحوه نگارش مقاله اصلی

§نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً چاپ شده باشند.

§مقاله­ های ارائه شده به همایش برای داوری نباید همزمان به جای دیگری ارائه شده باشد.

§مقاله باید دارای بخش­های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه،
پی­­نوشت­ها و فهرست منابع باشد.

§اندازه این نوشتارها باید در حدود10صفحه (از4000 تا5000 لغت) با اندازه 12 و فونت Nazanin باشد.

§مقدمه نوشتار می باید شامل هدف، ضرورت موضوع و بیانگر ساختار مقاله باشد.

§نتیجه نوشتار باید به گونه­ای منطقی و مفید که روشن­کننده بحث و ارائه یافته­های تحقیق باشد، ارائه گردد.

§پی­نوشت­های مقاله (اصطلاحات و معادل­های واژه­ها، توضیحات و غیره)­باید در متن به ترتیب
شماری­گذاری شده و در پایان مقاله، قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی­نوشت­ها گنجانده شوند.

§ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می­آید.

§فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان در انتهای مقاله می­آید.

§ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناسی در مورد مقالات، کتب، گزارش­ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

·مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله(سال انتشار)، "عنوان کامل مقاله"، نام نشریه(Italic)، شماره نشریه و شماره صفحات مقاله در نشریه.

·کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب(Bold)، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

§صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی (دانشجو، فارغ التحصیل، مدرس دانشگاه)، آدرس، تلفن، فاکس و Email نویسنده (نویسندگان) باشد.

همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه­های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان­کننده محتویات نوشتار باشد.

§واژه­های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 6-4 کلمه نوشته شود.

§تعداد عکس­ها، نگاره­ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس­ها، نگاره­ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می­شود در ذیل آن­ها قید گردد.

§مقاله باید حداکثر دارای دو نویسنده باشد و ارائه مقاله، کلیه مکاتبات و مسئولیتمطالب داخل آن با نویسنده اول خواهد بود.

§چنانچه مقاله ارائه شده، ضوابط نگارش مقاله را رعایت ننموده باشد، پیش از ارائه به هیئت داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

§انتشار مقاله ارائه شده در کتاب مجموعه مقالات همایش، منوط به تأئید نهایی هیئت داوران خواهد بود.

§صحت نوشتارهای مقاله ارائه شده با نویسنده (نویسندگان) است.