محور اصلی همایش:

ششمین دوره‌ی همایش آموزش معماری با موضوع "کیفیت در آموزش دروس مقدمات طراحی معماری" به صورت خاص در صدد بررسی چگونگی امکان ارتقاء کیفیت آموزش معماری در دروس مقدمات طراحی در کشور است. آسیب ها و چشم اندازها، دو رویکرد اصلی این همایش می باشند که در واقع به دنبال شناسایی چالش های پیش رو در امر آموزش دروس مقدمات طراحی و به کارگیری راه کارهای حل آن مشکلات هستیم.

دیگر محورهای همایش:

در کنار موضوع اصلی دروس مقدمات طراحی، علاقمندان می توانند همانند دوره های پیشین همایش به کلیه موضوعاتی که بتواند باعث ارتقاء سطح کیفی آموزش در معماری شود نیز بپردازند. نمونه هایی از آسیب ها و چشم اندازهای مورد توجه به قرار زیر است:

آسیب ها:

  • تعداد بی شمار مراکز آموزشی و عدم کنترل کیفیت آنها؛
  • ناهماهنگی محتوا و اهداف آموزشی در مراکز آموزش معماری در کشور؛
  • عدم صلاحیت بعضی از دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید و مراکز آموزشی؛
  • افزایش بی رویه تعداد مراکز آموزش معماری، تعداد متقاضیان برای ورود به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛
  • معضلات مربوط به ورود دانشجو به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری؛
  • معضلات خروج دانشجو از دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری؛
  • کلیه موضوعات مربوط به برنامه آموزشی؛ فضای آموزشی؛ محتوای آموزشی؛ یادگیرنده؛ و یاددهنده. 

چشم اندازها:

  • توجه به معماری "خودی"؛ "درون زا"؛ "خوب"؛ "معقول"؛ "ایرانی-اسلامی"؛ ..
  • مدیریت برنامه ریزی سرزمینی و شناسایی نیازها و امکانات؛
  • فرهنگ سازی در جامعه در خصوص محیط زیست و طراحی آن؛...